'If a child cannot learn in the way we teach,

we must teach in a way te child can learn.' Ignacio Estrada

 

 

Remedial teaching (RT) is het geven van professionele didactische hulp aan kinderen, bij wie het leerproces niet volgens verwachting verloopt. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling. Er is altijd sprake van maatwerk. Tijdens de begeleiding wordt tegelijkertijd aan het zelfvertrouwen gewerkt. Een positief zelfbeeld zal de leerprestaties positief beïnvloeden en andersom.

 

Voor wie?

De individuele begeleiding kan zich op één of meerdere van onderstaande gebieden richten:

• rekenen

• technisch lezen

• begrijpend lezen

• spelling

• taal / woordenschat / zinsbouw

• schrijven

• voorbereiding op de Cito-toets

• werkhouding en werkaanpak

• faalangst

 

Ook voor kinderen met een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie biedt Kind Centraal maatwerk. Er worden effectieve leerstrategieën aangeboden en er is veel aandacht voor het leren omgaan met de leerstoornis.

 

Werkwijze

Na aanmelding vindt er altijd eerst een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek plaats, waarin de ouders, of eventueel de leerling zelf, de hulpvraag voorleggen.

Wanneer er tot samenwerking wordt overgegaan, worden beschikbare gegevens zoals handelingsplannen, toetsresultaten of onderzoeksverslagen geanalyseerd. Indien nodig wordt er (aanvullend) onderzoek gedaan en er wordt, na toestemming van de ouders, contact opgenomen met de school.

Vanuit de verzamelde  informatie wordt een handelingsplan opgesteld voor 12 weken, waarin er in wekelijkse sessies met de leerling wordt gewerkt. De begeleiding vindt plaats op Clausplein 11 in Bakel, maar kan op verzoek ook op school plaatsvinden.

 In de begeleiding wordt er gebruik gemaakt van diverse leermiddelen en methoden, die aansluiten bij de specifieke behoefte van de leerling. Tevens krijgt de leerling regelmatig extra oefeningen mee om het geleerde ook thuis te herhalen.

Aan het einde van de begeleidingsperiode vindt er een evaluatie plaats om te kijken of de doelstellingen van het handelingsplan zijn behaald en wordt er, indien nodig, een vervolgplan opgesteld.

 

Groepslessen

Naast de individuele RT-trajecten worden er ook enkele groepslessen aangeboden in groepjes van maximaal 5 kinderen. Deze groepslessen zijn bedoeld voor kinderen met een lichte achterstand of kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om zich de stof eigen te maken.

Er wordt vooralsnog gestart met een groepsles lezen voor groep 3 en een groepsles taal/ woordenschat/ zinsbouw voor groep 3 / 4.

Mocht er belangstelling zijn voor andere groepslessen, dan zijn hier zeker mogelijkheden voor. U kunt hiervoor een verzoek indienen via het contactformulier.

Voor de actuele data met betrekking tot de groepslessen verwijs ik u graag naar de Facebookpagina van Kind Centraal.

 

 

 

 

 

website door: puur in beeld

 Remedial teacher • Gedragsspecialist • 06-11076443 • Mauritsstraat • 5761 AR Bakel • info@kind-centraal.nl • www.kind-centraal.nl